• 24 MAJA 18
  • 0
  Klauzula informacyjna dla pacjentów Reh4u.

  Klauzula informacyjna dla pacjentów Reh4u.

  KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PADCENTÓW REH4U

  Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,

  Reh4U spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Wrocławska 8c/13 55-100 Trzebnica informuje, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
  Reh4U sp. z o.o., ul. Wrocławska 8c/13 55-100 Trzebnica e-mail: rejestracja@reh4u.com
  2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonywania działalności leczniczej i rehabilitacyjnej
  • w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, świadczeń rehabilitacyjnych
  • prowadzenia dokumentacji medycznej
  • oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
  3) podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy ww. Rozporządzenia tj. art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta (t.j. Dz.U.2017 poz. 1318 z dnia 04.07.2017r.).
  4) Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.
  5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6) Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: rejestracja@reh4u.com
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  8) Pani/Pana dane mogą być udostępniane z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, osobom upoważnionym przez Administratora danych, podmiotom z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie , w szczególności:
  a) innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
  b) dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych ( w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego, biurom rachunkowo- księgowym.
  c) innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym, punktom pobrań)
  9) Pani/Pan dane mogą być udostępniane z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, osobom które zostały przez Panią/Pana pisemnie upoważnione do ich odbioru;
  10) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta przez okres:
  a) okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
  b) dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub za-trucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
  c) dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalenda-rzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
  d) zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wy-konano zdjęcie;
  e) skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
  f) 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotne-go będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
  g) 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przy-padku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pa-cjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
  h) dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest prze-chowywana przez okres 22 lat.

  Zespół Reh4u

  Odpowiedź