Klauzula informacyjna dla pacjentów Reh4u

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO,

Reh4U Sp. Z o.o. ul. Kościelna 11, 55-100 Trzebnica informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Reh4u sp. z o.o., ul. Kościelna 11 55-100 Trzebnica e-mail: rejestracja@reh4u.com
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
 3. wykonywania działalności leczniczej i rehabilitacyjnej
 4. w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, świadczeń rehabilitacyjnych
 5. prowadzenia dokumentacji medycznej
 6. oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych.
 7. podstawą przetwarzania danych osobowych są przepisy ww. Rozporządzenia tj. art. 6 ust. lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO oraz przepisy ustawy z dnia 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta  (t.j. Dz.U.2017 poz. 1318 z dnia 04.07.2017r.).
 8. Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielenia świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
 10. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: rejestracja@reh4u.com
 11. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO
 12. Pani/Pana dane mogą być udostępniane z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, osobom upoważnionym przez Administratora danych, podmiotom z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie , w szczególności:
 13. innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 14. dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych ( w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego, biurom rachunkowo- księgowym).
 15. Pani/Pan dane mogą być udostępniane z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, osobom które zostały przez Panią/Pana pisemnie upoważnione do ich odbioru;
 16. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez Administratora danych  zgodnie z art. 29 ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta przez okres:
 17. okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, z wyjątkiem:
 18. dokumentacji medycznej w przypadku zgonu pacjenta na skutek uszkodzenia ciała lub zatrucia, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpił zgon;
 19. dokumentacji medycznej zawierającej dane niezbędne do monitorowania losów krwi i jej składników, która jest przechowywana przez okres 30 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu;
 20. zdjęć rentgenowskich przechowywanych poza dokumentacją medyczną pacjenta, które są przechowywane przez okres 10 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wykonano zdjęcie;
 21. skierowań na badania lub zleceń lekarza, które są przechowywane przez okres:
 22. 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczenia zdrowotnego będącego przedmiotem skierowania lub zlecenia lekarza,
 23. 2 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystawiono skierowanie – w przypadku gdy świadczenie zdrowotne nie zostało udzielone z powodu niezgłoszenia się pacjenta w ustalonym terminie, chyba że pacjent odebrał skierowanie;
 24. dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2. roku życia, która jest przechowywana przez okres 22 lat.

Zgoda na przetwarzanie szczególnej kategorii danych

Zgodnie z art. 9 ust.2 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2017 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE.L. z 2016r. Nr 119, str. 1)-dalej RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w celu realizacji świadczeń medycznych, rehabilitacyjnych :  Administratorowi  danych osobowych  Reh4u sp. z o.o.